Skip to content Skip to footer

Made by Wiktoria Drezner at Impact Valley for IKEA Belgium.

Designer's LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/wiktoriadrezner/

Designer's Portfolio: https://www.behance.net/wiktoriadrezner

Compte rendu la 2ème table ronde autour du Memorandum à Liège (23 juin 2023)

Wat zijn de reacties van beleidsmakers op de voorstellen uit het memorandum? Welke voorstellen zijn prioritair? Passen de aanbevelingen van het memorandum in het beleid zowel op lokaal als Vlaams niveau? Hoe kunnen we vanuit organisaties, bedrijven en overheden de situatie van éénoudergezinnen verbeteren? Samen willen ze op zoek gaan naar constructieve antwoorden op de groeiende maatschappelijke uitdagingen waar éénoudergezinnen dagelijks voor staan. 

Format van het rondetafelgesprek

Het debat nam de vorm aan van een interactief rondetafelgesprek. De deelnemers zaten in twee cirkels, in een zogenaamde ‘fishbowl’-structuur:

 • In de binnenste cirkel zaten enkele genodigde politieke vertegenwoordigers, vertegenwoordigers van verenigingen en de moderator.
 • In de buitenste cirkel zat het publiek, dat voornamelijk bestond uit leden van verenigingen, alleenstaande ouders en medewerkers van IKEA België.

Het publiek kon de hele avond lang vrij communiceren met de hoofdsprekers, vragen stellen of getuigenissen delen.

Dit waren de hoofdsprekers tijdens het debat:

 • Hélène Ryckmans: Waals volksvertegenwoordiger voor de politieke partij Ecolo, lid van de commissie voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen,
 • Christine Mauel: Waals volksvertegenwoordiger voor de politieke partij MR, lid van de commissie,
 • Marie Jacqmin: beleidsadviseur voor de politieke partij Les Engagés,
 • Marie-Claire Mvumbi: vertegenwoordigster van de vereniging COFAMON (collectief van eenoudergezinnen),
 • Christine Vanhessen: bestuurster van de vereniging AMA (Federatie van de onthaaltehuizen en hulporganisaties voor daklozen),
 • Isabelle Laurent: Maison Maternelle / Maison heureuse.

De moderator van het debat was Martin Germeau.

Inleiding

Martin Germeau opende de avond. Hij stelde zichzelf voor als moderator en wees op zijn missie om 'dialogen tot stand te brengen die voor iedereen waardevol zijn'.

Chiara Mazzaplupi, woordvoerster van IKEA België, nam daarna het woord en bedankte de vele verenigingen die aanwezig waren en die zich al sinds de lancering hebben ingezet voor het project ‘Welkom thuis’. Daarna legde ze uit hoe het project bij de visie van IKEA aansloot.

Met dit project wil IKEA het dagelijks leven van zoveel mogelijk mensen en de maatschappij in het algemeen verbeteren. Door te focussen op eenoudergezinnen wil IKEA meebouwen aan een rechtvaardiger maatschappij. Als meubelproducent leek het IKEA logisch om zich in te zetten voor een domein waar het bedrijf een verschil zou kunnen maken: ‘welzijn’ thuis. Het is vanuit die redenering dat het project ‘Welkom thuis’ is ontstaan.

'Welkom thuis' wil de toegang tot degelijke huisvesting voor kwetsbare eenoudergezinnen vergemakkelijken. Het plan wordt uitgerold over meerdere jaren en rekent daarvoor in eerste instantie op de hulp van verschillende ngo’s: AMA, het CAW (Centrum Algemeen Welzijn) en Caritas Luxembourg.

Het programma is opgebouwd rond drie pijlers:

 • Schenkingen: dankzij verschillende verengingen, zoals de Koning Boudewijnstichting, kon 'Welkom thuis' sinds 2021 al meer dan 2500 mensen helpen;
 • Vrijwilligers: al 400 medewerkers van IKEA hebben meegeholpen in verschillende onthaaltehuizen in heel België;
 • Sensibilisering van het grote publiek: IKEA wil zijn naamsbekendheid gebruiken om de situatie van eenoudergezinnen meer onder de aandacht te brengen. Er werden al verschillende initiatieven opgezet, waaronder een 'hackathon' die tot tien realistische en uitvoerbare voorstellen heeft geleid.

Na de inleiding overliep de moderator de verschillende activiteiten die al hebben plaatsgevonden naar aanleiding van ‘Welkom thuis’:

 • Tijdens de hackathon in juni 2022 hebben verschillende verenigingen samen nagedacht over manieren om het dagelijks leven van eenoudergezinnen te verbeteren. Dat mondde uit in een memorandum met tien voorstellen.
 • Naar aanleiding van het memorandum werden er verschillende politieke debatten gehouden in de drie gewesten van België. Het was daarbij de bedoeling om in dialoog te treden met de vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen en na te gaan wat hun standpunt over het memorandum was met het oog op de verkiezingen van 2024.
 • Er werden allerlei lokale evenementen opgezet in alle uithoeken van België.

Martin Germeau gaf daarop het woord aan de vertegenwoordigers van de aanwezige verenigingen zodat ze zich konden voorstellen en het in hun ogen belangrijkste punt uit het memorandum konden delen.

Marie-Claire Mvumbi stelde eerst de vereniging Cofamon voor en praatte vervolgens over haar betrokkenheid bij het project ‘Welkom thuis’. Toen ze voor het eerst over het project hoorde, zag ze niet meteen in wat IKEA te maken had met de strijd die ze zelf voert. Daarna vertelde ze dat ze al zes jaar lang, op alle mogelijke manieren en op verschillende machtsniveaus, de zaken in beweging probeert te brengen, maar dat ze vaak voor gesloten deuren komt te staan.

Ze besloot dus deel te nemen aan de twee dagen durende hackathon en zag hoeveel wilskracht aanwezig was op het evenement om samen na te denken over concrete acties. Desalniettemin wees ze erop dat ze zich machteloos voelt en onvermogend om structurele problemen op te lossen.

« We leggen een pleister op een open wonde »

Met de verkiezingen in het verschiet en de vele uitgaven tijdens de verkiezingscampagnes, menen de verenigingen dat het tijd is om te vragen wat er gedaan zal worden om het leven van eenoudergezinnen te vereenvoudigen.

Vervolgens nam Christine Vanhessen (AMA) het woord en stelde ze kort de speerpunten van haar vereniging voor. De Federatie voor de onthaaltehuizen en hulporganisaties voor daklozen beheert onder meer centra waar individuen korte tijd opvang kunnen krijgen. Eén persoon op drie in die centra is een kind. De maatschappelijk werkers in die centra begeleiden mensen naar autonomie, zodat ze een degelijke woning kunnen vinden.

Van alle voorstellen in het memorandum staat AMA vooral achter het voorstel om de toegang tot huisvesting te bevorderen.

Als laatste sprak Isabelle Laurent (Maison maternelle). Zij legde uit dat haar vereniging niet betrokken was bij het opstellen van het memorandum, maar dat IKEA hen wel geholpen heeft bij de inrichting van Maison maternelle. Ze vertelde over de gemoedelijke samenwerking met de vrijwilligers.

 

Het rondetafelgesprek

Nadat Martin Germeau de politieke vertegenwoordigers had voorgesteld, was het tijd voor een eerste discussieronde, zodat de sprekers hun eerste reacties konden delen over het initiatief van IKEA, het memorandum of de getuigenissen die zonet gedeeld werden.

Marie Jacqmin (Les Engagés) nam als eerste het woord. Ze legde uit dat binnen haar politieke partij ondertussen al enkele jaren een werkgroep actief is rond het thema eenoudergezinnen. Ze benadrukte dat toegang tot huisvesting een van de grootste aandachtspunten van de werkgroep was, omdat er heel wat gevallen zijn waarbij eenoudergezinnen gediscrimineerd worden door eigenaars. Ze gaf aan dat ze graag steunmaatregelen (voor het aankopen of huren) wilde opzetten voor de gezinnen in kwestie. Ze hamerde op het feit dat het belangrijk is meer sociale woningen te creëren en dat eenoudergezinnen het recht moeten hebben om met meerdere mensen een woning te huren. Ze vermeldde ook dat de individualisering van de rechten al sinds 2019 op het programma van Les Engagés staat.

Christine Mauel (MR) vertelde op haar beurt dat ze twaalf jaar lang in de sector van de sociale huisvesting heeft gewerkt en de huisvestingsproblemen die deze avond werden aangehaald maar al te goed kent. Ze heeft de standpunten van haar politieke partij over het thema gedeeld, en dan met name omtrent de verdediging van de belangen van werkenden. Ze meent dat hun werk naar waarde moet worden geschat en is daarom een voorstander van een belastingverlaging op het loon, om het dagelijks leven van de mensen te verlichten. Ze zei dat ze heel wat voorstellen in het memorandum ondersteunde, zoals de toegang tot huisvesting, een regulering van de huurprijzen ... Ze staat echter niet achter de negatieve houding tegenover eigenaars en benadrukte dat niet alle eigenaars meerdere eigendommen hebben. Ze is tegen volledig gratis oplossingen omdat niets volgens haar gratis is. Iemand moet altijd de rekening betalen. Ze bedankte IKEA en het project, dat ongetwijfeld ook een impact heeft op de eenoudermedewerkers binnen de onderneming.

Hélène Ryckmans (Ecolo) haalde aan dat het belangrijk is om bedrijven te betrekken bij een proces van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze vertelde dat ze zich al lang inzet voor eenoudergezinnen en dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen een prioriteit is voor haar politieke partij.

Haar partij wil de rechten van vrouwen (waar het recht op huisvesting integraal deel van uitmaakt) versterken en rechten die niet altijd worden uitgeoefend, automatisch toekennen. Sommige rechten worden immers niet uitgeoefend omdat ze niet actief opgevolgd worden, ongekend zijn of omdat de procedures te ingewikkeld zijn. Door te ijveren voor een automatische toepassing van rechten wil Ecolo vrouwen meer autonomie geven. Die strijd is nauw verbonden met die voor eenoudergezinnen, omdat de meeste eenoudergezinnen uit vrouwen bestaan. Deze vrouwen krijgen te maken met verschillende vormen van discriminatie (toegang tot werk, opleiding ...). Ook noodopvang is heel belangrijk voor de volksvertegenwoordigster.

reacties

Christine V. reageerde als eerste en beklemtoonde het feit dat het memorandum enkel de allerhoogste prioriteiten behelst. Ze wees erop dat bepaalde maatregelen situaties weerspiegelden die sterker aanwezig waren in het ene gewest dan in het andere. Het memorandum is volgens haar een basistool die verder moet worden uitgediept. Ze haalde het voorbeeld aan van het huisvestingsprobleem, dat sterker voelbaar is in Brussel dan in de andere gewesten.

'Het memorandum is een verzameling van heel uiteenlopende realiteiten'

Getuigenis van een deelneemster

Een deelneemster en alleenstaande ouder wilde haar ervaring delen met de moeilijkheden rond de toegang tot sociale woningen. Ze vertelde dat werk vinden een groot probleem was. In haar geval had ze na anderhalf jaar zoeken eindelijk een job gevonden, maar wel op 45 km van haar woning. Het was moeilijk om opvang te vinden met uren die pasten bij haar dagritme. Het dagelijks leven viel haar zwaar en toen ze haar tweede kind kreeg, had ze twee keuzes: haar woning verlaten en dichter bij haar werk gaan wonen (maar dan moest ze er wel in slagen als alleenstaande moeder een woning te vinden) of een eigen woning kopen. Door haar loon en het feit dat ze alleen is, is het echter onmogelijk om een lening te krijgen.

Ze vertelde ook dat ze al haar rechten had verloren sinds ze aan het werk was. Ze verdiende € 50 meer dan werd toegestaan en dus moest ze een deel van het bedrag terugbetalen dat ze gekregen had vóór ze begon te werken. Ze benadrukte dus hoe moeilijk het was om te werken, met weinig inkomsten rond te komen en daarbovenop haar rechten te verliezen.

reacties

Christine M. wilde inpikken op het verhaal en benadrukte dat het belangrijk is om het leven van werkenden te vereenvoudigen en hen te waarderen. Ze legde uit dat het leven ook moeilijk was voor werkenden, omdat 'de maatschappij de neiging heeft om te focussen op de meest kwetsbaren, maar er bestaat ook een grote groep mensen die werkt en het ook moeilijk heeft.' Ze stelde voor om de belastingdruk te verlagen, bijvoorbeeld via een sociaal abattement voor jonge mensen die een eerste woning kopen. Ze stelde ook voor om het systeem van de dienstencheques te verbeteren, de opvang voor jonge kinderen te versterken, de leerplicht naar drie jaar te verlagen...

Ze haalde het feit aan dat er in Wallonië twee verschillende ministers verantwoordelijk waren voor huisvesting en maatschappelijk welzijn. Ze wees erop dat er in Wallonië geïnvesteerd wordt in mensen en in woningen en dat ten voordele van de huisvestingsinstanties, maar dat die investeringen de instanties ook kwetsbaarder maken omdat zij moeten instaan voor de prijs en renovatiekosten. Volgens haar is het een goed idee om eerder hulp te verlenen aan de mensen zelf, zodat de huisvestingsinstanties hun huur kunnen optrekken (maar nog steeds op een rechtvaardig niveau) en kunnen investeren in nieuwe en gerenoveerde woningen.

Hélène R. reageerde daarop door te zeggen dat er sociale leningen bestaan en dat een meerderheid daarvan wel toegekend wordt aan huishoudens met een lager inkomen, maar niet noodzakelijk aan vrouwen. Ze hamerde ook op het belang om het huisvestingsbeleid te herzien, zodat het makkelijker wordt om samen te wonen en woningen op te delen, en om meer in te zetten op kwalitatieve sociale woningen. Ze heeft vastgesteld dat er een zeer groot gebrek aan sociale woningen is en dat het Waalse gewest een extra huurtoelage heeft ingevoerd van € 150/kind voor gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning.

Ze is ook voorstander van het idee om meer in te zetten op compacte woningen, waarbij gezinnen ondergebracht worden in goedkopere woningen op kleinere terreinen. Ze vindt het daarnaast belangrijk om te focussen op de opvang van kinderen in private kinderdagverblijven.

Getuigenis van een deelneemster

Een deelneemster met een motorische beperking heeft haar verhaal gedaan en vertelde hoe ze werd ondergebracht in een sociale woning die niet aangepast was aan haar situatie. Ze heeft haar onbegrip gedeeld met betrekking tot de manier waarop nieuwe sociale woningen toegekend worden. Ze merkt namelijk dat volledige gezinnen met ouders die allebei werken een streepje voor hebben bij de toekenning. Volgens haar verloopt sociale huisvesting niet rechtvaardig, omdat de woningen niet altijd worden toegekend aan de gezinnen die ze het meeste nodig hebben.

reacties

Marie-Claire M. reageerde door te zeggen dat ze samen met enkele mensen van Les Engagés een voorstel voorbereidt om het onjuiste en te lange gebruik van sociale woningen tegen te gaan. Ze wees op het tekort, de renovatiewerken en het feit dat zodra iemand aan de voorwaarden voor een bepaalde woning voldoet, die voorwaarden verlengd kunnen worden, ook al is de initiële situatie ondertussen veranderd.

Hélène R. erkende de moeilijke situatie, maar benadrukte tegelijkertijd dat er ook risico's zijn wanneer men een gezin dat niet langer aan de basiscriteria voldoet, uit zijn sociale woning haalt (verlies van het sociale netwerk, het werk ...). Zo zou het probleem alleen maar verschoven worden. Als alternatief kan het mogelijk zijn om de huur voor lege kamers te verhogen.

Christine M. legde uit dat een openbare huisvestingsdienst de huur van bepaalde woningen in sommige gevallen mag optrekken om de huur van andere woningen te verlagen. Ze gaf toe dat heel wat sociale woningen 'verkeerdelijk bezet' worden omdat sommige mensen niet echt op de plek wonen die hen werd toegekend.

Vraag over de SVK's (sociale verhuurkantoren) van een deelneemster:

Een deelneemster vroeg daarna hoe we het systeem van de SVK's kunnen verbeteren.

reacties

Marie J. legde uit dat het systeem van de SVK's vaak niet goed gekend is bij eigenaars en dat het aangemoedigd moet worden. Ze gaf het voorbeeld van bepaalde gemeentes die het verplichten om bij grote vastgoedprojecten een bepaald percentage voor sociale woningen te voorzien. Vervolgens benadrukte ze dat het hun missie is als politiek vertegenwoordiger om eigenaars te sensibiliseren omtrent het systeem van de SVK's en de meerwaarde van woningen die aan eenoudergezinnen worden verhuurd.

Christine M. is een sterke voorstander van het systeem van de SVK's omdat ze gettovorming tegengaan, een sociale mix bevorderen ... Tegelijkertijd hekelde ze het probleem van de dubbele investering (huisvesting en mensen). Men zou zich meer moeten focussen op de mensen en een rechtvaardige huurprijs in functie van de staat van de woning. De woningen moeten degelijk zijn.

Hélène R. haalde daarop de mogelijkheid aan om de grondprijzen te verlagen. Volgens haar mag de private markt de prijzen voor woningen niet bepalen. Het is aan observatoria en andere mechanismen om de grondprijzen te regulariseren.

Christine V. wees op de situatie voor en na COVID. Wallonië is geen uniform gewest en dus verschillen de huurprijzen van streek tot streek. In bepaalde geografische zones in Wallonië is het vrij gemakkelijk voor eenoudergezinnen om een onthaaltehuis in te ruilen voor een sociale woning of een woning die beheerd wordt door een SVK. Als gevolg van de coronacrisis zijn we echter in een economische crisis beland en de gevolgen daarvan zijn nog niet allemaal gekend. Als we ook rekening houden met de overstromingen, de energiecrisis ... mogen we niet alleen kijken naar de huisvesting die er al is, maar ook naar alle gezinnen die het financieel moeilijker zullen krijgen. De angst bestaat dat men de vraag niet zal kunnen opvolgen. Momenteel zijn degelijke woningen te duur. Er moet op elk niveau worden ingegrepen.

Ze hamert erop dat deze zaken voornamelijk onder de bevoegdheid van de federale regering vallen en dat berekeningen aantonen dat het voor de staat niet duurder zal zijn om het statuut van samenwonenden af te schaffen.

Bijdrage van een deelneemster

Een deelneemster hekelde het feit dat alle eenoudergezinnen over dezelfde kam geschoren worden. Bij een scheiding is de impact veel groter bij gezinnen met een middeninkomen dan bij kwetsbare gezinnen. Zij kunnen namelijk de helft van hun inkomen verliezen, terwijl kwetsbare gezinnen op steun kunnen rekenen.

Een andere deelneemster vroeg of het voor eigenaars ook mogelijk was om het statuut van eenoudergezin te behouden. Ze benadrukte dat het belangrijk is om de moeilijkheden van eenoudergezinnen te erkennen, ook van gezinnen die eigenaar zijn.

reacties

Christine M. vond het jammer dat er geen vertegenwoordiger van de politieke partij PS aanwezig was, want voor MR moeten ook eigenaars steun kunnen krijgen. Ze vindt het jammer dat wie werkt, gestraft wordt via te hoge belastingen.

Marie J. was het daarmee eens en vond het niet normaal dat wie meer werkt, minder overhoudt. Volgens haar zou het zo moeten zijn dat wie meer werkt, meer overhoudt. Ze gaf het voorbeeld van de brandstofprijzen en het feit dat het voor sommige mensen duurder is om te gaan werken dan om thuis te blijven. Ze wil tastbare fiscale hervormingen en minder belastingen op arbeid. Les Engagés stellen voor om eenoudergezinnen bij hun aankoop via specifieke maatregelen te ondersteunen.

Hélène R. hamerde vervolgens op het belang om bij eenoudergezinnen ook rekening te houden met het geslacht, en dan vooral met de discriminatie van vrouwen, ongeacht het inkomen. Ook wie werkt moet op begeleiding en steun kunnen blijven rekenen. Het informatieloket moet worden versterkt.

 

AFSLUITING VAN HET DEBAT

Marie-Claire M. beëindigde het debat met enkele bemerkingen en conclusies.

Ze erkende dat het probleem complex is en mensen op verschillende niveaus raakt. Ze benadrukte dat huisvesting centraal blijft bij dit probleem. Vóór gezinnen werk kunnen zoeken, moeten ze een plek hebben waar ze zich kunnen settelen. Dat is belangrijk voor de ouders, maar ook voor de kinderen. We mogen niet vergeten dat er achter elk kind ouders staan in een situatie die ze nooit gewild hebben. Ze moeten hun leven heropbouwen en zonder huisvesting is dat niet mogelijk.

Ten tweede sloot ze zich aan bij de mening van MR dat het belangrijk is om te kijken naar ieders situatie en eenoudergezinnen niet in hokjes op te delen. Ze benadrukte het feit dat wanneer men uit een kwetsbare situatie stapt en werkt, men nog meer gestraft wordt. Ons systeem ontmoedigt werken en dat is een van de eerste zaken die moeten veranderen.

Ten slotte onderstreepte ze dat dit debat slechts een eerste stap is. De verenigingen staan open voor verdere stappen en nieuwe debatten. Ze verwachten dat politici hen zullen uitnodigen om het debat verder te zetten en samen verder uit te diepen.

 

Recente berichten

ONDERTEKEN HET MEMORANDUM

© 2024 IKEA. All Rights Reserved.

Bienvenue chez Vous | Welkom Thuis

© 2024 IKEA. All Rights Reserved.

Bienvenue chez Vous | Welkom Thuis